TMGD KURSLARI

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri

Eğitim Materyalleri

 

 

 

 

 

MADDE 10  (1) TMGD eğitimi için başvuran kursiyerlerden, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve  (b)bentlerinde istenen şartlara ilişkin belgeleri kontrol etmek, İdarenin oluşturduğu elektronik ortama aktarmak ve bu belgeleri arşivlemekle yükümlüdürler.

(2) TMGDEYB sahipleri;

  1. a) Eğitim kuruluşlarındaki kursiyer devam çizelgelerini eğitim dönemi içerisinde öğleden önce ve öğleden

sonra olmak üzere günde iki kere kursiyerlere imzalatmakla,

  1. b) Kursiyerlerce imzalanan yoklama çizelgelerinin eğitici tarafından ad ve soyad yazılarak imzalanmasını

sağlamakla,

  1. c) Kursiyerlere ait bütün bilgi ve belgeleri 3 yıl süreyle saklamakla,

ç) Gerekli ve yeterli eğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

  1. d) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamakla,
  2. e) Eğitime ilişkin yazılı ve görsel malzemeleri hazır bulundurmakla,
  3. f) Unvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri,

yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten

itibaren 15 gün içinde İdareye bildirmekle,

  1. g) Bakanlığın denetim ve inceleme yapmakla görevli personeli tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,

yükümlüdürler.

(3) TMGDEYB sahipleri ayrıca, her eğitim döneminin başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin bildirimler ile

kursiyerlere ait bilgileri, http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdareye bildirirler.

(4) Eğitim kuruluşları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem güncelleme, ders

ekleme/çıkarma, kursiyer ekleme/çıkarma) eğitim döneminin başlama tarihinden en az 7 takvim günü öncesinde

yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem üzerinde işlem yapılamaz.

(5) Eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim programlarının iptali

ile ders ve eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu talebin eğitim programının başlama

tarihinden önceki resmi iş gününde Bakanlığın evrak kaydına girmiş olması gerekir.

(6) Her eğitim döneminin bitiş tarihini takip eden 10 takvim günü içerisinde eğitime katılan kursiyerlere eğitim

merkezi tarafından sınav yapılır. 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. 70 puanın

altındakiler başarısız kabul edilerek bu kişilerle birlikte devamsızlıktan kalan kursiyerler, eğitim kuruluşları tarafından

http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden İdare’ye bildirilir.

(7) Eğitim kuruluşları tarafından, eğitim programı sonunda yapılan sınavı kazanan adaylara, sınav sonuçlarının

İdarenin onayına müteakiben http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

Tamamlama Belgesi” düzenlenir.