29 Nisan 2018 TMGD Sınav Soruları

29 Nisan 2018 TMGD Sınav Soruları

29 Nisan tarihinde yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınav Soruları ve Bakanlığın cevap anahtarı

NOT: SINAVDA OLASI YANLIŞLIKLAR GÖZLENEN SORULARI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. KALE Şirketi bir hastaneden gelen sipariş üzerine İyot (I-131) maddesini göndermek
istemektedir. Bölünebilir olmayan bu madde, özel hazırlanmamış bir şekilde A tipi bir
ambalajla gönderilecektir. Ambalajın bitmiş halinin taşıma indeksi Tİ: 0,5’dir ve
sertifikası üzerinde “TR/137/X” kodu yer almaktadır. Uygun bir araca yerleştirilen bu
ambalajdan başka, araçta ayrıca bir yük bulunmamaktadır. Bu taşıma ile ilgili
aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde UN 2915 numarası altında taşınabilir.
II. Ambalaj üzerinde yazan “TR/137/X” ibaresi; “137 numarasının tahsis edildiği, Türkiye
yetkili makamı tarafından düzenlenen özel düzenlemenin onayı” anlamına gelmektedir.
III. Ambalajın karşılıklı iki tarafına 7C tehlike etiketi yapıştırılmalıdır.
IV. Bu sevkiyat teslim edilmediği durumlarda yetkili makamlara haber verilmesi zorunlu
değildir.
V. Gönderen, varsa taşımacı tarafından yürütülmesi gereken işlemlerle ilgili, taşıma
belgesinde sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleri hakkında bilgileri eklemelidir.

Sorunun cevabını görmek için...
A

2. Test için numune gönderimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Ateşleme patlayıcıları hariç ticari numune olarak taşınan Sınıf 1 kapsamındaki patlayıcı
madde örnekleri UN 0190 kaydı altında gönderilebilir.
II. Geçici olarak Sınıf 3’e atanan, uygun sevkiyat adı verilen ve UN numarası atanan bir
malzemenin numune gönderiminde uygun sevkiyat adına “NUMUNE” kelimesi
eklenir.
III. Geçici olarak Sınıf 6.1’e atanan zehirli madde numuneleri paket başına 2,5 kg olarak
hiçbir şekilde kombine ambalajlarda taşınamaz.
IV. Test sonuçlarının tümünün elde olmadığı ve ek testler veya incelemeler için taşınması
gereken ve C tipindeki uygun kayıtlardan birine atanan organik peroksit numuneleri,
paketleme yöntemi OP2’ye göre ambalajlanmış ve her taşıma ünitesi için miktar 10 kg
ile sınırlıdır.
V. Geçici bir sınıfa atanan, uygun sevkiyat adı verilen ve UN numarası atanan bir
numunenin taşınmasında B.B.B. kaydı kullanıldığında, uygun sevkiyat adına 274 özel
hükmünde öngörülen teknik isim eklenmelidir.

A. I, II ve V

B. I, IV ve V

C. II ve III

D. II, III ve IV

E. III ve V

Sorunun cevabını görmek için...
E

3. Aşağıdaki emniyet planı ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. Ambalaj içinde taşınan piroforik maddeler için emniyet planı mutlaka hazırlanmalıdır.
II. Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli maddeleri gönderenin de, emniyet planı
hazırlamak ve yürürlüğe koyma sorumluluğu vardır.
III. Dört adet 11HA1 tipi IBC içinde 2.500 kg. Baryum Siyanür gönderen bir işletmenin
emniyet planı hazırlaması zorunludur.
IV. Tank ile 4.000 litre TEREBENTİN maddesi taşındığında emniyet planı hazırlanması
zorunludur.
V. Yetkili kurum tarafından taşınmasına izin verilen ve 1.1.3.6 kapsamında 100 kg UN
3344 maddesi ambalajlı olarak bir araçta taşındığında, emniyet planı hazırlanmasına
gerek yoktur.

A. I, II ve III

B. I ve IV

C. I, IV ve V

D. II, III ve V

E. IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
B

4. Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. ADR’de aksi bir özel hüküm bulunmadıkça, Sınıf 1’de yer alan maddelerin
taşınmasında kullanılan tüm ambalajlar, PG II ambalajlama hükümlerine uygunluk
gösterecektir.
II. Taşınan bulaşıcı maddenin bilinmemesi fakat kategori A’ya dahil edilme ve UN 2814
veya UN 2900’a tahsis edilme kriterlerini karşıladığına dair şüphe duyulması halinde,
taşıma belgesinde uygun sevkiyat adının ardından “şüpheli Kategori A bulaşıcı
madde” ibaresi parentez içerisinde yer almalıdır.
III. UN 3291 atanan tıbbi veya klinik atıklar, sadece PG I olan ambalajlarda taşınabilir.
IV. Hidrazin sulu çözeltisi, kütlece % 37’den fazla hidrazin içermesi halinde Sınıf 8
maddesi olarak kabul edilir.
V. Soğutma ve iklimlendirme amacıyla kullanılan (fumigasyon hariç) maddeleri içeren
araçlar ve konteynerler ADR hükümlerine tabi değildir.
A. I, II ve III B. I, III ve V C. III, IV ve V D. III ve V E. IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
D

5. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Anilin Hidroklorür maddesi sadece örtülü dökme yük konteyneri içinde taşınır.
II. Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli ve PG I olan tehlikeli maddeler IBC ile
taşınamaz.
III. UN 1026 maddesi tüplü gaz tankeri ile taşınabilir.
IV. Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcı madde taşıyan bir araçta “göz durulama sıvısı”
bulundurmaya gerek yoktur.
V. Geçici olarak UN 3101’e atanan bir maddenin numunesi paket başına net kütlesi 2.5
kg’ı geçmeyen kompozit ambalajlarda taşınmalıdır.
A. I, II ve III B. I, II ve V C. II ve III D. III ve V E. IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
C

6. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ye göre taşınması yasaktır?
I. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin hidrojen peroksit olarak hesaplanan
peroksit içeriği % 3 olması halinde.
II. tert-BÜTİL HİPOKLORİT
III. Kütlece % 10’dan fazla asit içermeyen perklorik asit çözeltileri.
IV. Aşındırıcılık açısından PG II kriterlerini karşılayan içeriğe sahip aerosoller.
V. Sınıf 1’in zorunluluklarına uymayan, patlayıcı özelliğe sahip yükseltgen maddelerin
çözeltileri ve karışımları.
A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, II ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
C

7. Aşağıdaki durumların hangisinde ADR’ye göre hazırlanacak raporla olayların
bildirilmesi gerekmektedir?
I. AMİL ASETATLAR maddesinin 333 litre kaybı halinde.
II. İZOPROPİLAMİN maddesinin 50 litre kaybı halinde.
III. UN 1146 maddesinden 750 litre ürün kaybı nedeni ile kamu yolunun 2 saat süreyle
kapatıldığı vakalarda.
IV. UN 1710 maddesinden 1000 litre ürün kaybında.
V. UN 1475 maddesinin taşınması sırasında meydana gelen kazada 300 litre ürün kaybı
olan ve ürün kaybına bağlı olmaksızın taşıma aracında 60.000 € hasar oluştuğu
olayda.
A. I, II ve III B. I, III ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
C

8. Ambalaj içinde Berilyum Tozu taşıyan bir araçta, aşağıdakilerden hangileri ilave
koruyucu donanım olarak bulundurulmalıdır?
I. Toplama kabı
II. Acil durum maskesi
III. Koruyucu gözlük
IV. İki adet dikilebilir uyarı işareti
V. Kürek
VI. Kanalizasyon örtüsü
A. I, II, III ve V B. I, II, III ve VI C. I, II, V ve VI D. III, IV, V ve VI E. Hepsi

Sorunun cevabını görmek için...
C

9. Aşağıda belirtilen maddelerin hangisinin tank ile taşınmasında, 15 °C referans
sıcaklığında, tankın kapasitesinin en fazla % 95’i kadar doldurulabilir?
A. METANSÜLFONİL KLORÜR
B. ALİL ALKOL
C. POTASYUM
D. METAKRİLONİTRİL, STABİLİZE
E. PERKLORİK ASİT %50’den fazla, %72’den az asit içeren

Sorunun cevabını görmek için...
E

10. Kırşehir’de bulunan Ağlamazoğlu Firması, SODYUM ARSANİLAT maddesi ile PGII
olan PENTANLAR, sıvı maddesini Yozgat’a göndermek istiyor. Söz konusu ürünlerin
gönderimi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. 20 kg brüt ağırlığa sahip dış paketlerde, 5 kg metal iç ambalajlarla Sodyum arsanilat
taşındığı durumda, ambalajların ADR Bölüm 6.1.3 kapsamında işaretlenmesi zorunlu
değildir.
II. 100 kg Sodyum arsanilat maddesi ile 230 lt Pentanlar, sıvı maddesi tek bir araca
yüklenerek paketli olarak taşımacılık gerçekleştirilir ise araçta taşıma evrakı
bulundurmak zorunludur.
III. 200 kg Sodyum arsanilat ve 150 lt Pentanlar, sıvı ambalajlı olarak birlikte aynı araca
yüklenerek taşınırsa araçta 2 kg lık bir yangın söndürme cihazı yeterli olacaktır.
IV. 600 kg Sodyum arsanilat maddesi ile 350 lt Pentanlar, sıvı tek bir araca yüklenerek
paketli olarak taşımacılık gerçekleştirilir ise araç D tünelinden geçemez.
V. Sodyum Arsanilat (50 adet, 5 kg metal iç ambalaj; brüt ağırlık 280 kg) ve Pentanlar,
sıvı (80 adet, 1 lt plastik iç ambalaj; brüt ağırlık 100 kg), dış paket olarak kullanılan
bir mukavva kutu (4G) içerisinde birlikte karışık paketlenebilir.
A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, II, ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
C

11. Aşağıdaki tehlikeli maddeler için ambalajlama hükümlerinden hangileri yanlıştır?
I. UN 0105 için, eğer uçları kapatılırsa iç ambalajların kullanımı gerekli değildir.
II. UN 1386 için herhangi bir toz geçirmez ve yırtılmaz kap kullanılamaz.
III. UN 1791 PG II için ambalaj havalandırılmalıdır.
IV. UN 3474 için, metal ambalajlar kullanılabilir.
V. UN 0094 için, bir iç ambalaja maddenin en fazla 500 gramı konacaktır.
A. I, II ve III B. I, III ve V C. Sadece II ve IV D. III ve V E. II, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
E

12. UN 1079 maddesi için aşağıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Bu maddenin taşınacağı portatif tankın hesaplanan gövde kalınlığı en az 4 mm kadar
artırılacaktır.
II. Bu madde R21DH(M) tankı ile taşınabilir.
III. Bu maddenin taşındığı portatif tankta sıvı seviyesinin altındaki kapaklara izin verilir.
IV. Bu maddenin taşındığı tank konteynerin periyodik muayenesi en az 2.5 yılda bir
yapılır.
V. Bu madde MEGC’lerle taşınabilir.
A. I, II ve III B. I, II, ve IV C. I, III ve IV D. II, III ve IV E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
A

13. Tehlikeli maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. AMONYUM NİTRAT, SIVI, sıcak konsantre çözelti, %80’den fazla ancak %93’ten
az konsantrasyonda olan maddenin % 10’luk bir sulu çözeltide pH değeri 4 olması
halinde taşınmasına müsaade edilir.
II. ALKİLSÜLFONİK ASİTLER, SIVI % 5’ten fazla serbest sülfürik asit içeren
maddenin taşındığı portatif tankın basınç tahliye cihazları, yabancı madde girişini, sıvı
sızıntısını ve herhangi bir tehlikeli aşırı basınç oluşumunu önleyecek şekilde
tasarlanacaktır.
III. % 40’tan fazla sıvı nitrik esterleri içeren PATLAYICI, TAHRİPLİ TİP A maddesinin
sızıntı testi, 15 oC ila 25 oC sıcaklığında yapılır.
IV. % 30 oranında su içeren ZİRKONYUM TOZU, ISLATILMIŞ maddesi torbalarda
taşınamaz.
V. UN 3243 maddesi sadece kapalı bir araç ile taşınabilir.
A. I, II ve III B. I, III ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
C

14. Aşağıdaki taşımaların hangileri için ADR hükümlerine göre test edilmiş ambalajın
kullanılması zorunlu değildir?
I. UN 0131 maddesi, 20 kilogramlık karton kutularda toplam 5.000 kilogram
taşındığında.
II. UN 1201 PG III maddesi, 10 litrelik iç ambalajlarda toplam 1.000 litre taşındığında.
III. UN 1262 maddesi, 1 litrelik iç ambalajlar ile 25 kilogramlık kombine ambalajlar
halinde toplam 5.000 kilogram taşındığında.
IV. UN 1272 maddesi, 4 litrelik ile 20 kilogramlık şrink (streç) ambalaj içerisinde 15.000
kilogram taşındığında.
V. UN 1272 maddesi, 50 mililitrelik iç ambalaj ile 1.000 mililitrelik dış ambalaj halinde
toplam 500 kilogram taşındığında.
A. I, II ve III B. I, III ve V C. Sadece III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
E

15. İYOT PENTAFLORÜR maddesinin taşındığı basınçlı kaplarla ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Basınçlı kabın doldurma oranı azami 0.92’dir.
II. Basınçlı kabın tahliye cihazı ile donatılması zorunludur.
III. Basınç testi, sadece basınçlı kabın iç kısmının muayenesini içermelidir.
IV. Basınçlı kabın tasarım basıncı en az 2,1 MPa’dır.
V. Basınçlı kabın cidar kalınlığı 4 mm olabilir.
A. I, II ve III B. I, III ve IV C. I, IV ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
C

16. Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkimeye girerek alevlenir gaz açığa çıkarma hızı
bir kilogramı için dakikada 20 litre olan ve PG I kriterlerini karşılamayan sıvı
maddenin dermal zehirlilik LD50 (mg/kg) değeri 30 mg/kg’dır. Bu madde için
aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin sınıflandırma kodu TW1’dir.
II. Bu madde L21DH tankı ile taşınabilir.
III. Bu madde sınırlı miktar kapsamında taşınamaz.
IV. Bu madde T20 portatif tankı ile taşınabilir.
V. Bu madde istisnai miktar kapsamında taşınabilir.
A. I, II ve III B. I, II, ve IV C. I, III ve IV D. II, III ve IV E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
A

17. 500 kg UN 0082 maddesi ile 650 kg UN 0161 maddesinin aynı araçta taşınması ile ilgili
aşağıdaki belirtilen hususlardan hangileri doğrudur?
I. Taşıma ünitesi Sınıf 1 (No.1) tehlike ikaz levhasıyla iki yan ve arkadan, yazısız
turuncu plakalarla ön ve arkadan işaretlenmelidir.
II. Bu taşıma, sadece EX/III tipi araçla yapılabilir.
III. Bu taşıma için, EX/II veya EX/III tipi araç kullanılabilir.
IV. Bu taşımada kullanılacak araç tescil edildiği ülkede yıllık teknik muayeneye tabi
olacaktır.
V. Bu taşımada kullanılacak aracın gövdesinin asgari kalınlığı 8 mm. olan ısıya ve aleve
dayanıklı malzemeden mamul olacaktır.
A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
B

18. UN 1428 için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Tekli ambalaj olarak varille taşındığında varilin azami net kütlesi 400 kg’dır.
II. IBC ile taşınmak istendiğinde sadece metal IBC’lerin kullanımına izin verilmiştir.
III. 6HD2 kodlu ambalaj ile 250 kg’a kadar taşınabilir.
IV. Portatif tank ile taşınması durumunda tankın asgari gövde kalınlığı 8 mm olmalıdır.
V. Portatif tank ile taşınması durumunda, buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka
yollarla bertaraf edilecektir.
A. I, II ve III B. I, II ve V C. II, IV ve V D. Sadece II ve V E. III ve IV

Sorunun cevabını görmek için...
D

19. Sabit bir tankta UN 1223 ve PG I olan UN 1863 maddelerinin taşınması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Taşıma ünitesinin arkasında ve önünde 33/1863 sayılarını içeren turuncu renkli plaka
olmalıdır.
II. Tankın her iki yanına ve arkasına Sınıf 3 tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
III. Bu maddenin tanklara doldurulmadan veya boşaltılmadan önce topraklama bağlantısı
yapılacaktır.
IV. Tankın her iki yanında ve arkasında çevreye zararlı madde işareti takılmasına gerek
yoktur.
V. Bu maddelerden toplam 3.000 lt bulunması halinde araç gözetim altında tutulmalıdır.
A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, III ve IV D. II, III ve IV E. Hepsi

Sorunun cevabını görmek için...
A

20. Aşağıdaki doldurma oranı/derecelerinden doğru olanları seçiniz?
I. 10.000 litrelik bir portatif tankta UN 1079 maddesinin taşınmasında söz konusu
maddeden azami 11.300 kilograma kadar doldurulabilir.
II. UN 2601 maddesinin MEGC’lerde taşınmasında litre başına izin verilen azami içerik
kütlesi 0.63 kg.’dır.
III. 10.000 litrelik bir sabit tankta UN 1994 maddesinin taşımasında tank azami 8.000
kilograma kadar doldurulabilir.
IV. 1000 litrelik bir IBC’de ilk kaynama noktası 250 oC olan bir sıvı, 15 oC doldurma
sıcaklığında azami 940 kilogram doldurulabilir.
V. UN 1067 maddesi silindir ile taşındığında doldurma oranı 1.30’dur.
A. I, II ve III B. I, II ve V C. II, III ve IV D. II ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
D

21. Ambalajlı olarak aşağıdaki tehlikeli maddelerden hangilerinin 7A, 7B ve 7C tehlike
etiketi taşıyan paketler ile karışık yüklenmesine izin verilir?
I. UN 1008
II. UN 0110
III. UN 3221
IV. UN 3276
V. UN 0222
A. I, II ve IV B. I, II ve V C. II, III ve IV D. II, III ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
A

22. Basınçlı kaplar için su kapasitesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Silindirler için azami su kapasitesi 150 litredir.
II. Tüpler için azami su kapasitesi 1000 litredir.
III. UN 1076 maddesi silindirlerde taşındığında, silindirin azami su kapsitesi 85 lt ile
sınırlıdır.
IV. Sıvılaştırılmış gazların taşınmasında kullanılan tekrar doldurulabilir UN sertifikalı
basınçlı kaplar için su kapasitesi litre cinsinden kabın üzerine yazılmalıdır.
V. UN 1978 maddesi su kapasitesi 150 litre olan bir kaba azami 75 kg. doldurulabilir.
A. I, II ve III B. I, II ve V C. I, III ve IV D. II, III ve IV E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
C

23. Parlama noktası 21 °C, kaynama noktası 40 °C olan bir madde ile dermal yoldan
zehirliliği LD50 (mg/kg) değeri 4 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılarak pestisit
elde ediliyor. Bu yeni madde tankta 3.500 lt taşınmasına ilişkin aşağıdaki hükümlerden
hangileri doğrudur?
I. Bu maddeyi taşıyan aracın ön ve arkasına sadece yazısız turuncu plaka takılmalıdır.
II. Dolum ve boşaltım öncesinde statik elektriklenmeyi engellemek amacıyla araçta
topraklama yapılır.
III. Bu madde T12 portatif tank talimatına uygun bir tank ile taşınabilir.
IV. Bu madde ADR tankı ile taşındığında taşıma sırasında ağızların koruyucu kapakları
kilitlenir.
V. Bu ürün taşındıktan sonra araç veya konteyner içerisinde taşınan diğer maddeler olası
bir kontaminasyona karşı muayene edilmelidir.
A. I, II ve III B. I, II ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. Hepsi

Sorunun cevabını görmek için...
D

24. Aşağıdaki kriterlerden hangisi Sınıf 8 maddelerin sınıflandırılmasında kullanılan
kriterlerden değildir?
A. Çelik yüzeylere etki
B. Cama etki
C. Alüminyum yüzeylere etki
D. Mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal etki
E. Deriye etki

Sorunun cevabını görmek için...
B

25. Sınıf 6.2 dışındaki maddelerin taşımacılığında kullanılan plastik varillerin testinde
aşağıdaki testlerden hangisi yapılmaz?
A. Düşürme testi
B. Sızdırmazlık testi
C. İç basınç (hidrolik) testi
D. Delme testi
E. İstifleme testi

Sorunun cevabını görmek için...
D

26. Stabilize Hidrojen Peroksit veya % 60’tan fazla hidrojen peroksit içeren sulu bir
çözeltiyle kararlaştırılmış hidrojen peroksitin (Sınıf 5.1, UN 2015), maddesinin
kapasitesi 1 m3’ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya da
münferit kapasitesi 3 m3’ten fazla olan tank konteynerlerde veya portatif tanklarda
taşınmasında, 1 Nisan 2018 tarihinden önce ilk olarak tescil edilen veya hizmete alınan
aşağıdaki tip onaylı araçlardan hangisi/hangileri kullanılabilir?
A. Sadece OX
B. Sadece FL
C. Sadece AT ve FL
D. Sadece OX ve FL
E. OX, AT ve FL

Sorunun cevabını görmek için...
D

27. Tekrar doldurulabilir UN sertifikalı basınçlı kapların kalıcı olarak işaretlenmesi ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Üretim sırasında münferit basınçlı kabı muayene etmiş olan kurumu onaylayan ülkeyi
tanımlayan karakter işareti ile işaretlenmedir.
II. 5 lt su kapasitesine sahip basınçlı kaplar için kabın garanti edilen asgari cidar kalınlığını
gösteren “MM” işaretine gerek yoktur.
III. Sınırlı bir tasarım ömrü olan kompozit silindirler ve tüpler için tasarım ömrü “FINAL”
(“SON”) harfleri ile gösterilir ve ardından yıl (dört basamaklı) ve bunun ardından bir
taksim işaretiyle (“/”) ayrılacak şekilde ay (iki basamaklı) gelir.
IV. Kapalı kroyojenik kaplarda silindir dişinin tanımı ile ilgili olan işarete gerek yoktur.
V. İşaretlemede, sertikasyon işaretleri en üst grupta yer almalıdır.
A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
B

28. Aşağıdaki taşımaların hangilerinde yazılı talimatın araçta bulundurulması zorunlu
değildir?
I. 40 kg. UN 0482 maddesinin ambalajlı olarak taşınmasında.
II. 1.000 lt. FOSFORİK ASİT ÇÖZELTİSİ’in ambalajlı olarak taşımasında.
III. 330 lt. PG II UN 1819 maddesinin ambalajlı olarak taşımasında.
IV. 500 lt. ASETON maddesinin ambalajlı olarak taşımasında.
V. 350 lt. UN 2672 maddesi ile 250 lt. PG II SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ’nin
ambalajlı olarak aynı taşıma biriminde taşımasında.
A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
A

29. Aşağıda maddelerin hangilerinde Taşıma Belgesi (evrakı) üzerinde yer alması gereken
bilgi doğru verilmiştir?
I. Plastik variller içerisinde UN 1325 PG II maddesinin taşımasında taşıma evrakına
”Kontrol sıcaklığı: …°C Acil durum sıcaklığı: …. °C ” yazılmalıdır.
II. UN 0358 maddesinin taşınmasında taşıma belgesinde (….yetkili makamın
tarafından onaylanan ambalaj) ifadesi yer almalıdır.
III. Taşıma indeksi 0, dış yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki azami radyasyon
seviyesi 0,005 mSv/h olan bir radyoaktif madde taşımasında, taşıma evrakı üzeride
taşıma indeksi değeri yazılmak zorundadır.
IV. Son periyodik testin veya muayenenin geçerlilik tarihinden sonra taşınacak olan bir
IBC’nin taşıma belgesine ”4.1.2.2 (b)’YE UYGUN TAŞIMA” ibaresi eklenmelidir.
V. Denizyolunu içeren taşıma zincirinde 1.1.4.2.1 kapsamında taşımaya kabul edilen
taşımalarda taşıma belgesine “1.1.4.2.1”e uygun taşıma” ifadesi eklenmelidir.
A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
D

30. Kalsiyum Nitrat maddesinin esnek dökme yük konteyneriyle taşınmasıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
I. Söz konusu konteynerin, CSC uyarınca güvenlik onay plakası ile işaretlenmesi
zorunludur.
II. Esnek dökme yük konteynerinin toz ve su geçirmez olması gerekmektedir.
III. Yükleme yapılmadan önce, araçlar veya konteynerler tamamen temizlenecek ve
özellikle tutuşabilir kalıntılar (saman, ot, kâğıt, vb.) giderilecektir.
IV. Bu dökme taşıma, sadece tam yük şeklinde olacaktır.
V. Bu taşımayı yapacak araçta Yazılı Talimat bulundurulmasına gerek yoktur.
A. Sadece I B. I, II ve III C. I ve V D. II, III ve IV E. IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
C

31. Aşağıdaki taşımaların hangilerinde araç sürücüsünün ADR Sürücü Eğitim
Sertifikasına (SRC 5) sahip olması zorunlu değildir?
I. Tiyolaktik Asit maddesinin 85 ml’lik iç ambalajlarda toplam brüt kütlesi 35 kg olan
dış ambalajdan bir taşıma ünitesinde 10 adet taşınması.
II. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınmadığı, UN 2313
içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınması.
III. UN 1622 maddesinin net 0,5 gr.’lık iç ambalajlarda dış ambalaj başına net 600 gr.
olan ambalajlardan 6000 adet bir taşıma ünitesinde taşınması.
IV. Granül halinde olan Sülfür maddesinin taşınması.
V. UN 2521 maddesinin ambalajlı olarak toplam 35 lt. taşınması.
A. I, II, III ve IV B. I, II ve V C. II, III ve V D. Sadece II ve IV E. Sadece IV

Sorunun cevabını görmek için...
D

32. Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Kendiliğinden tepkimeye giren Sınıf 4.1 tip G özelliklerini gösteren bir karışımın,
Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, başlık 20.4.3 (g)’ de verilen ilke uyarınca Sınıf
5.1′ e ait bir madde olarak sınıflandırılması düşünülür.
II. Kendiliğinden hızlanan polimerleşme sıcaklığı IBC içinde (SAPT) 50 0C olan
polimerleştirici maddeler sıcaklık kontrolüne tabidir.
III. Parlama noktası 23 0C‘ye eşit veya daha yüksek olan ve su ile temas ettiğinde
alevlenilebilir gazlar çıkarmayan klorosilanlar Sınıf 3 maddeleridir.
IV. Göz yaşartıcı gaz maddeler, zehirliliklerine ilişkin veriler PG III kriterlerine denk
düşse de, PG II’ye dahil edilir.
V. Sınıf 4.1’e giren tüm maddelerin PG yoktur.
A. I, II ve III B. I, II ve IV C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
B

33. Aşağıdaki taşımayı yapan hangi araç C tünelinden geçebilir?
A. Portatif tankta UN 1963 taşıyan araç
B. Sabit tankta UN 2521 maddesini taşıyan araç
C. Ambalajlı olarak 1000 kg UN 0331 maddesini taşıyan araç
D. Net patlayıcı kütlesi 30 kg olan ambalajlı olarak UN 0482 maddesini taşıyan araç
E. Sabit tankta UN 1008 taşıyan araç

Sorunun cevabını görmek için...
D

34. UN 2880 PGII için hangileri doğrudur?
I. Bu madde, ufalanamaz tablet biçiminde taşınıyorsa PG III’e tahsis edilir.
II. Bu madde, yüksek sıcaklıklarda ekzotermik bozunmaya meyillidir.
III. Bu madde, taşıma sırasında doğrudan güneş ışığına karşı korunmalıdır.
IV. Bu madde, ufalanamaz tablet biçiminde taşınıyorsa karayolu ile taşımaya kabul edilmez.
V. Bu madde, IMDG kod kapsamında IBC ile denizyoluyla da taşınabilir.
A. I, II ve III B. I, II ve IV C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
A

35. Plastik ambalajların özümleme yoluyla kimyasal uyumluluğunun doğrulanması
amacıyla aşağıda belirtilen maddeler ve karşılığı olan standart sıvı
kombinasyonlarından hangileri doğrudur?
I. UN 1940 Tiyoglikolik asit – Asetik asit
II. UN 1736 Benzoil klorür – Asetik asit
III. UN 1214 İzobütülamin – Asetik asit
IV. UN 1987 Siklohekzanol – Asetik asit
V. UN 3065 Alkollü içecekler – Asetik asit
A. I, II ve V B. I, III ve IV C. I, IV ve V D. II, III ve V E. II, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
C

36. Türkiye’den Rusya’ya UN 1812, UN 1789 ve UN 1841 maddelerinin birlikte sevkiyatı
yapılacaktır;
– UN 1812 maddesi iç paketi 5 kg olacak şekilde 20 kg’lık dış paketlerin içine 800 kg
olacak şekilde paketlenmiştir,
– UN 1789 PG III maddesinden 650 lt. 31HA2 kodlu IBC ile taşınacaktır,
– UN 1841 maddesi 400 kg 1A1 kodlu pakette taşınacaktır,
buna göre aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
I. Açık veya kapalı araçta taşınabilir.
II. Bu taşıma konteyner ile yapılacaksa tehlike ikaz levhaları konteynerin 4 tarafına
konulmalıdır.
III. Bu taşımada, taşıma evrakı hazırlanmasına gerek yoktur.
IV. Bu taşımayı yapan araç E tünelinden geçemez.
V. Bu maddeleri taşıyan aracın ön ve arkasına boş turuncu plaka, her iki yanına ise yazılı
turuncu plaka takılmalıdır.
A. I, II ve V

B. I, III ve V

C. I, IV ve V

D. II, III ve V

E. II, IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
B

37. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan IBC’ler için aşağıdakilerden hangileri
doğrudur?
I. Litre cinsinden kapasitesi 750 olan 11 A Tip koduna sahip korumalı IBC’nin duvar
kalınlığı en az 2 mm olmalıdır.
II. Litre cinsinden kapasitesi 2000 olan 11 A Tip koduna sahip korumasız IBC’nin duvar
kalınlığı en az 2,5 mm olmalıdır.
III. Esnek IBC’ler doldurulduklarında, yüksekliğin genişliğe oranı 3:1’den fazla
olmayacaktır.
IV. 31HZ2 tipindeki IBC’ler, 1250 litreyi aşmayan bir kapasiteyle sınırlandırılmalıdır.
V. Tip 31HZ2 IBC’lerinin iç kabı en az iki katlı filmden oluşacaktır.
A. I, II ve III B. I, II ve IV C. I, III ve V D. II ve IV E. IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
D

38. Aşağıdaki taşıma evraklarından hangileri doğru olarak düzenlenmiştir?
I. UN 2493 HEKZAMETİLENİMİN, 3(8), PG II, (D/E).
II. UN 1993 ALEVLENEBİLİR SIVI, B.B.B.(KSİLEN ve BENZEN içeren), 3, II, (D/E).
III. UN 2188 ARSİN, 2.3(2.1), (D).
IV. UN 3495 İYOT, 8, III, (E).
V. UN 2359 DİALİLAMİN, 3(6.1), PG II, (D/E).
A. I, II ve III B. Sadece I ve III C. I, II ve IV D. II, III ve V E. Hepsi

Sorunun cevabını görmek için...
A

39. SRC 5 Temel eğitimi sertifikası ile, aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi yapılamaz?
A. 1 m3 sabit tankta UN 1203 taşınmasında
B. 3 m3 tank konteynerda UN 1202 taşınmasında
C. UN 0044 paketli olarak taşınmasında
D. UN 2978 paketli olarak taşınmasında
E. 1 m3 tüplü gaz tankerinde UN 2417 taşınmasında

Sorunun cevabını görmek için...
D

40. Mardin’de bulunan Hamit firması, KLOROMETİL ETİL ETER ile 2 KLOROPROPİYONİK ASİT maddelerini kara yolu ile Yozgat’a göndermek istiyor.
Söz konusu maddelerin gönderimi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. 20 kg brüt ağırlığa sahip kontroplak dış paketlerde, 4 litrelik cam iç ambalajlarda
2-Kloropropiyonik Asit taşındığında uyumlu ve sert bir ara ambalaj içerisinde kuşatılması
zorunludur.
II. 250 lt Klorometil Etil Eter maddesi ile 200 lt 2- Kloropropiyonik Asit maddelerini tek bir
araca yüklenerek paketli olarak taşımak gerçekleştirilir ise araçta yazılı talimat
bulundurmak zorunlu değildir.
III. 300 lt Klorometil Etil Eter ile 250 lt 2-Kloropropiyonik asit maddesi ambalajlı olarak
birlikte aynı araca yüklenerek taşınırsa, araçta 2 kg’lık bir yangın söndürme cihazı yeterli
olacaktır.
IV. Dış ambalajı çelikten 1 litrelik plastik iç ambalajlarda ve brüt ağırlığı 15 kg olan
ambalajdan 200 adeti Klorometil Etil Eter maddesi ile dış ambalajı mukavvadan 4 lt metal
iç ambalajlarda ve brüt ağırlığı 20 kg olan ambalajdan 250 adeti ile 2-Kloropropiyonik
Asit maddesi bir araçta taşındığında söz konusu araç D tünelinden geçemez.
V. İç ambalaj başına 30 ml, dış ambalaj başına 500 ml Klorometil Etil Eter maddesinden 400
adet ile iç ambalaj başına 30 ml dış ambalaj başına 500 ml 2-Kloropropiyonik Asit
maddesinden 600 adet bir araçta beraber taşındığında söz konusu aracın taşıma evrakı
doldurmasına gerek yoktur.
A. I, II ve III B. II, III ve IV C. II ve V D. III ve V E. IV ve V

Sorunun cevabını görmek için...
C