Güvenlik Danışmanlığı Yetki Belgesi

TMGD YETKİ BELGESİ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi

Güvenlik Danışmanlığı Yetki Belgesi

Yetki belgesi alma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TMGD eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin, İdareden (TMGDEYB) almaları zorunludur.

Yetki belgesi almak için gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler, aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri halinde İdare tarafından kendilerine TMGDEYB düzenlenir.

  • Başvuru dilekçesi,
  • ADR, RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamında İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesinin fotokopisi,
  • Bakanlıkça belirlenen ücretin ödendiğini gösteren tahsilât makbuzu,
  • Bu Tebliğ kapsamında eğitim verebilecek en az bir eğitici ile yapılmış sözleşmeye ilişkin belge,
  • Sözleşme yapılan eğiticiye ait İdarece düzenlenen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi (TMGDEB)