İDARİ PARA CEZALARI

Para Cezaları

Para Cezaları

MADDE 30  (1) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b)

bendine istinaden; a) 10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere aykırı

hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

  1. b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal

edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

  1. c) 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden

TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ç) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir

bent için yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

  1. d) 23 üncü maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden

TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

  1. e) 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, ihlal edilen her bir

bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

  1. f) 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bin Türk Lirası idari para cezası

uygulanır.

  1. g) 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir

bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ğ) 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin Türk Lirası idari para cezası

uygulanır.

  1. h) 29 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden

TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için

4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında

artırılarak uygulanır.