TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAVLARI

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavları Ne Zaman?

SINAVA HAZIRLIK PANELİMİZ>>>

Sınavlar

MADDE 14  (1) Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr)

ilan edilir.

(2) Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Sınav müracaatı

MADDE 15  (1) Sınavlara katılabilmek için;

  1. a) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,
  2. b) Yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,
  3. c) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi,

ç) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair

alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti,

  1. d) Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

ile İdareye başvurulur.

Sınava ilişkin genel şartlar

MADDE 16  (1) TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler

kapsamında yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70

puan almak gereklidir.

(3) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının

haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında

bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca,

Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

(4) Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.

(5) Sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 17  (1) Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde

yayımlanarak ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18  (1) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde

İdareye yazılı olarak yapılır.

Sınavlarda başarısız olanların durumu

MADDE 19  (1) TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip

eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden

katılmaları gerekir.

(2) Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.

(3) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

Belgelerin saklanması

MADDE 20  (1) Bakanlık, adaylara ait başvuru belgeleri ve sınav kâğıtlarını 5 (beş) yıl süre ile saklar. Bu

süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.