TMGD EĞİTİMİ YETKİ BELGESİNİN VERİLMESİ VE SUÇ DUYURUSU

Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesinin Verilmesi ve Suç Duyurusu

MADDE 8 – (1) TMGDEYB almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 6 ncı maddede belirtilen belgelerle İdareye müracaat ederler. (2) Başvurunun uygun olduğunun tespiti halinde 5 yıl geçerli TMGDEYB düzenlenir. (3) İdarece yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanların bu yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında cumhuriyet savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur.